Grundejerforeningen Karrebæksminde Fjordpark

Grundejerforeningen Karrebæksminde Fjordpark

GENERALFORSAMLING 2023

Referat af generalforsamlingen den 17. november 2023 på Kursuscenter ”Smålandshavet

Til stede: Fra bestyrelsen: Bernd Madsen, Per F. Møller, Poul Erik Pedersen, Karsten Hansen og Ulla Sinkbæk

Derudover deltagelse fra 13 parceller i alt 23 personer.

1 Valg af dirigent.

Formanden bød velkommen og foreslog Kurt Larsen som dirigent.  

Dirigenten konstaterede at indkaldelsen til generalforsamlingen var udsendt i god tid og der var ingen kommentarer til dagsorden.

2. Bestyrelsens beretning.

– 30 km zone – Bestyrelsen arbejder stadig på at få sat 30 km skilte op

– På opfordring på sidste års generalforsamling er der lagt nye fliser på Lodsstien

– Fællesarealet ved nr. 1 ryddes og der sås græs, der bliver slået sammen med de øvrige fællesarealer.

– Norlys er færdig med at grave fibernet ned. Defekte og tiloversblevne bokse forsøger vi at få fjernet.

– Snerydning fortsætter som sædvanlig. Man skal dog selv sørge for at rydde sit fortov.

– Det er slut med containertjenesten. Den blev næsten ikke brugt.

– Nye ideer til udvikling i området er velkomne.

Formandens beretning blev godkendt.

3. Forelæggelse af revideret regnskab.

Regnskabet blev gennemgået. Det viser et underskud på 83.000,-, som dels skyldes flisearbejde for 120.000 kr.

Aktierne har givet et pænt overskud. Generalforsamlingen  vedtog eenstemmigt, at beholde aktierne.

Regnskab godkendt.

4. Forslag til budget herunder kontingent og fondsbidrag.

Diskussion om fondsbidraget skal stige, da der ud i fremtiden skal ny asfaltbelægning på stikvejene. Dette vil beløbe sig til omkring 1 mill. kr.

Bestyrelsen blev bedt om at komme med konkret forslag til kontingentforhøjelse til næste generalforsamling.

Container 2 gange om året spares og kontingentet er uændret 1.000 kr,

Budgettet godkendt,-

5. Indkomne sager.

Ingen.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

På valg er Bernd Madsen og Ulla Sinkbæk. Begge genvalgt.

7. Valg af 2 suppleanter.

Ole Nyvang og Uffe Sztuk blev genvalgt

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Kirsten Pedersen og Anders Schønemann blev genvalgt

Gunhild Krogager Carlsson blev genvalgt til revisorsuppleant.

9. Eventuelt.

Ros til fliserne på Lodsstien – flot arbejde.

Her er meget mørkt om aftenen, når hver anden lampe er slukket. Man må selv henvende sig til kommunen herom,

 tager stilling til beløbet.

Dirigenten takkede for god ro og orden – og så var det tid til en bid brød.

Ref. 22/11-23/usa

Generalforsamlingsref 2023