Generalforsamling

GENERALFORSAMLING 2022

Referat af generalforsamlingen
den 18. november 2022 på
Kursuscenter ”Smålandshavet

Til stede: Fra bestyrelsen: Berndt Madsen, Per F. Møller, Poul Erik Pedersen, Karsten Hansen og Ulla Sinkbæk
Derudover deltagelse fra 14 parceller i alt 25 personer.

1 Valg af dirigent.
Formanden bød velkommen og foreslog Kurt Pedersen som dirigent. Dirigenten konstaterede at indkaldelsen til generalforsamlingen var udsendt i god tid og der var ingen kommentarer til dagsorden.

2 Bestyrelsens beretning.
– Bestyrelsen arbejder stadig på at få indført 30 km zone på Rønhave Parkvej.
– Afviklingen af Mikkelhøj er afsluttet.
– Græsset bliver fremover slået på alle fællesarealer /trekanter af Ib.
– Nordlys har gravet fibernet ned i vores fortove. Har nogen klager over reetableringen, bedes man kontakte Poul Erik Pedersen.
– Snerydning som sædvanlig også på stikveje
–  Næste generalforsamling ultimo november 2023
– Container i juni og september – se datoer på www.karrebaeksminde.dk
– Ideer til aktiviteter er velkomne

Kommentarer til beretning:
Sløjf container – der kommer ikke meget affald i den. De fleste kører selv på genbrugsstationen
Fliserne på Lodsstien trænger til at blive repareret
Vær opmærksom på, at man også har vedligeholdelsespligt på sit fortov – også om sommeren!!
Beretning godkendt.

3 Forelæggelse af revideret regnskab.
Regnskabet blev gennemgået. Det viser et overskud på kr. 23.900,-Regnskab godkendt.

4 Forslag til budget herunder kontingent og fondsbidrag.
Budgettet godkendt. Kontingent uændret kr. 1.000,-

5 Indkomne sager.
Ingen.

6 Valg af medlemmer til bestyrelsen
På valg er Poul Erik Pedersen, Per F. Møller og Karsten Hansen. Alle genvalgt.

7 Valg af 2 suppleanter.
Ole Nyvang og Uffe Sztuk blev valgt

8 Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Kirsten Pedersen og Anders Schønemann blev genvalgt
Gunhild Krogager Carlsson blev genvalgt til revisorsuppleant.

9 Eventuelt.
Intet

Læs referat i printvenlig udgave her.

————————————————–